Przedszkole przy szkole - projekt systemowy 9.1.1.

Główne założenia

 • Okres realizacji projektu nie powinien być dłuższy niż rok i kończy się nie później niż 30.06.2015 r.
 • Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych obejmuje następujące zadania:
  • Zadanie 1: Organizacja placu zabaw;
  • Zadanie 2: Dostosowanie pomieszczeń;
  • Zadanie 3: Wyposażenie.
 • Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb beneficjent określi we wniosku o dofinansowanie, listę zadań planowanych do zrealizowania w ramach projektu, spośród ww. zadań i wydatków.
 • Beneficjent nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich zadań lub wydatków wskazanych w katalogu.
 • Beneficjent nie może natomiast realizować innych zadań niż wymienione.
 • Odbiorca zobowiązany jest do zapewnienia trwałości rezultatów projektu po jego zakończeniu. Jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania ośrodka wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat.
 • W ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 nie jest wymagany wkład własny.

Zasady ogólne

WiecejMniej

Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych

 • W ramach budżetu projektu, stanowiącego część wniosku o dofinansowanie projektu, beneficjent przedstawia wartość środków na realizację poszczególnych zadań (koszty bezpośrednie), przy uwzględnieniu szczegółowości zadań.
 • Wydatki w ramach ww. zadań wykazywane w szczegółowym budżecie projektu, stanowiącym część wniosku o dofinansowanie projektu, są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych, a ich wysokość nie przekracza maksymalnych kosztów określonych w podziale na kategorie w odniesieniu do jednego lub maksymalnie czterech oddziałów.
 • W ramach szczegółowego budżetu projektu, stanowiącego część wniosku o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest przedstawić informacje o poszczególnych wydatkach w podziale na poszczególne zadania (koszty bezpośrednie), przy uwzględnieniu szczegółowości zadań. Załącznik numer 4 wyróżnia dwa typy wydatków, do których Beneficjent musi się odnieść w szczegółowym budżecie projektu.
  • Kategoria wydatków (do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu)
  • Przykładowa lista wydatków kwalifikowalnych (dotyczy przypadków, gdzie nie jest wymagane doprecyzowanie kategorii w szczegółowym budżecie projektu).

W szczegółowym budżecie projektu należy wskazać, które elementy Kategorii wydatków (do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu) i w jakiej ilości zostaną zakupione (o ile dla danego oddziału planowany jest taki zakup). Nie należy jednak wskazywać wydatków określonych w Przykładowej liście wydatków kwalifikowalnych (dotyczy przypadków, gdzie nie jest wymagane doprecyzowanie kategorii w szczegółowym budżecie projektu), chyba że jest to konieczne w związku z wyodrębnieniem wydatków objętych cross-financingiem.

Zasady ogólne

WiecejMniej

Zasady udzielania wsparcia

 • Do projektu mogą przystąpić wyłącznie organy prowadzące dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.
 • Beneficjent przygotowuje projekt systemowy obejmujący wyłącznie oddziały przedszkolne dla których jest organem prowadzącym.
 • Projekty systemowe mogą być realizowane w partnerstwie organów prowadzących oddziały przedszkolne.
 • W przypadku realizacji projektu systemowego w partnerstwie jeden z organów prowadzących jest liderem, a pozostałe występują w roli partnerów.
 • Organ prowadzący, jako beneficjent systemowy, jest zobowiązany do: oszacowania łącznych potrzeb oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, dla których jest organem prowadzącym w zakresie wskazanym w katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz oszacowania wysokości wydatków przeznaczonych na ich realizację (zgodnie z wskazanymi limitami).
 • Potrzeby wskazują szkoły/oddziały przedszkolne poprzez uzupełnienie formularza zgłoszenia do projektu.
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, musi być zgodnie z obowiązującymi zasadami i na podstawie wskazanego wzoru.

Zasady ogólne

WiecejMniej

Cele projektu:

 • Wsparcie istniejących form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.
 • Modernizacja przedszkoli zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.
 • Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
 • Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.
 • Modernizacja oddziałów przedszkolnych ma przyczynić się do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej. Tym samym ma umożliwić wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.
 • Modernizacja ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdyż częstym problemem jest niedostosowanie warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach, do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Do tej pory, z usług świadczonych, przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, korzystały z reguły dzieci 5 i 6-letnie.
 • Potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego powodują, że z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaczęły korzystać także dzieci młodsze 3 i 4-letnie. To z kolei spowodowało, że ośrodki te nie mogą zapewnić właściwej oferty edukacyjnej.
 • Działania w powyższym zakresie są zgodne z kierunkiem zmian w ustawie o systemie oświaty zaproponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przyjętych przez Radę Ministrów 18 grudnia 2012 roku, w zakresie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w Polsce. Zgodnie z koncepcją resortu edukacji, od 1 września 2015 r. gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od dnia 1 września 2017 r. również wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Zakres planowanych modyfikacji zawiera również propozycję przekształcenia z dniem 1 września 2016 roku oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych. Wprowadzenie powyższych zmian będzie wymagało przeprowadzenia działań, umożliwiających dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do realizacji nowych zadań, zwłaszcza, że objęcie od września 2014 roku obowiązkiem szkolnym części dzieci 6-letnich spowoduje, iż zwolnią się miejsca przedszkolne, z których będą mogły skorzystać dzieci młodsze.

Zasady ogólne

WiecejMniej

Finansowanie

 • Na wsparcie oddziałów przedszkolnych w ramach projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL wyodrębniona została pula środków w wysokości 53,7 mln EUR.
 • Środki finansowe, które są przeznaczone na realizację projektów systemowych w danym województwie, uzależnione są od liczby oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie województwa (w sumie ponad 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy i inne podmioty oraz niepublicznych szkołach podstawowych). Listę oddziałów przedszkolnych odnajdziecie Państwo na www.przedszkoleprzyszkole.com.pl
 • Kwota kalkulacyjna dla jednego oddziału przedszkolnego nie może być wyższa niż 87 270,05 złotych. Każdy oddział przedszkolny otrzyma w ramach projektu środki finansowe w wysokości (uzasadnionej potrzebami) ustalonej przez beneficjenta
 • W przypadku, gdy oddział przedszkolny na podstawie przeprowadzonej diagnozy nie zgłosi zapotrzebowania na środki finansowe lub zgłosi je na kwotę niższą niż kwota wskazana w danym zadaniu, wówczas beneficjent będzie mógł podjąć decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizacje działań projektowych w pozostałych oddziałach przedszkolnych objętych wnioskiem o dofinansowanie bądź zrezygnować z części środków, jakie mogłyby zostać mu przyznane. O podziale środków niewykorzystanych decydują beneficjenci na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby oddziałów przedszkolnych.

Załącznik nr 1 – Podział alokacji pomiędzy regiony i Załącznik nr 2 i 3 – Gminy mogące wziąć udział w projekcie

WiecejMniej

Do kogo skierowany jest projekt:

Projekt jest skierowany do:

 • oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których nie ma przedszkoli (publicznych i niepublicznych).
 • oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne)z terenu gmin wiejskich, o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w skali regionu, gdzie poza szkołami podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi funkcjonują inne przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej (niezależnie od oddziału przedszkolnego).

Załącznik nr 1 – Podział alokacji pomiędzy regiony i Załącznik nr 2 i 3 – Gminy mogące wziąć udział w projekcie

WiecejMniej

Zakres Wsparcia

Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1: Organizacja placu zabaw

 • Organizacja placu zabaw, 45.000,00 PLN dla nie więcej niż 4 oddziałów*
 • Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw, 60.000,00 PLN dla nie więcej niż 4 oddziałów

*Maksymalna wartość kategorii określona dla 1 oddziału lub nie więcej niż 4 oddziałów. W przypadku wartości określonej dla jednego oddziału i objęcia wsparciem w ramach projektu więcej niż 1 oddziału maksymalna wartość mnożona jest przez liczbę oddziałów objętych wsparciem. Jednocześnie, w przypadku wartości określonej dla nie więcej niż 4 oddziałów i objęcia wsparciem w ramach projektu więcej niż 4 oddziałów maksymalna wartość jest odpowiednio powiększona, w przypadku objęcia wsparciem od 5 do 8 oddziałów przez 2, w przypadku objęcia wsparciem od 9 do 12 oddziałów przez 3 itd.

Zadanie 2: Dostosowanie pomieszczeń.

 • Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, 5.000,00 PLN na każdy oddział
 • Modernizacja toalet dla personelu, 5.000,00 PLN na projekt

Zadanie 3: Wyposażenie

 • Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, 3.000,00 PLN dla nie więcej niż 4 oddziałów
 • Wyposażenie lub doposażenie kuchni, 25.000,00 PLN dla nie więcej niż 4 oddziałów
 • Meble i wyposażenie - zakup i montaż 10.000,00 PLN na każdy oddział
 • Zakup i montaż rolet okiennych, 1.000,00 PLN na każdy oddział
 • Zakup wyposażenia wypoczynkowego 5.000,000 PLN na każdy oddział
 • Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych  2.500,00 PLN na każdy oddział
 • Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek 6.000,00 PLN na każdy oddział
 • Pomoce dydaktyczne - komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w jednej grupie przedszkolnej, 5.000,00 PLN na każdy oddział
 • Artykuły plastyczne - komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w jednej grupie przedszkolnej, 3.000,00 PLN na każdy oddział
 • Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, 900,00 PLN na każdy oddział
 • Zabezpieczenia grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy, 3.000,00 PLN na każdy oddział
 • Zakup sprzętu interaktywnego, 25 000,00 PLN na każdy oddział

Załącznik nr 4 Katalog wydatków kwalifikowanych i Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszenia do projektu

WiecejMniej

Z dokumentu „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci wieku przedszkolnym”.

Źródło: Strona internetowa EFS z 1 stycznia 2014 r.